Super Bass

Super Bass – Nicki Minaj

a a a a a b g g g g | See I need you in my life for me to stay
a a a a a b a g g g a b | No, no, no, no, no I know you?ll stay
a a a a a b g g g g d a g | No, no, no, no, no don?t go away oh oh
g g g g g g g g g g a b | Boy, you got my heartbeat runnin? away
g g g g g g g g g a b | Don?t you hear that heartbeat comin? your way
g g g g g g g g g g g | Oh it be like, boom, badoom, boom, boom
e d d e d d | Badoom, boom, bass
g g g g g g g g | Can?t you hear that boom, badoom, boom, boom
e d d e d d | badoom, boom, bass

g a C D D E D C C D a g | Boy you got my heartbeat runnin? away
g a C D D E D C C D a g | Beating like a drum and it?s coming your way
C C C C C C C C C C C C C | Can?t you hear that boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass
a g g a g g | He got that super bass
C C C C C C C C C C | Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, bass, yeah, that?s that
a g g a g g | super bass
c d e c c d e | (Boom, badoom, boom, boom super bass)
c d e c c d e | (Boom, badoom, boom, boom super bass)
C C C C C C C C C C C C C | Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that
a g g a g g | Super bass
C C C C C C C C C C | Boom, badoom, boom, boom, badoom, boom, he got that
a g g a g g | Super bass

Comments