Elohim Bará et Hashamaim

Elohim Bará et Hashamaim – Miriã

g a b a b C b a a b | Elohim bará et HaShamaim
b a g e | Halleluia
b a g e | Halleluia

g a b a b C b a a b | Elohim bará et HaÁrets
b a g e | Halleluia
b a g e | Halleluia

Comments