Hand In Hand

Hand In Hand – Zhou Xiao Zhou Wei

— primeira parte

c d f
d c g a

g f g
a f d c

c d f
d c g a C
a g f g
f g
a g g

a C D
C a C
a g f
g a f d

c d f
d c g a C
a g f g
f g
a f

repete primeira parte

—- segunda parte
a C D
C a C
a C F
E D C C
D E F E D C a
a g f g f g a g

a C D
C a C
a C F
E D C C
D E F E D C a
g f g a g d f

Comments