Ontem

Ontem – CPM 22

a C | Ontem
g a g b | Eu percebi
a C | Ontem
g a g b | O que eu fiz

a C D C | Não sei porque
g b C b g ( b g a g ) | Mas nada mudou ( nada mudou )
b C b g | Nada mudou
a g a g | Melhor assim

a C D C | Não sei porque
g b C b g ( b g a g ) | Mas nada mudou ( nada mudou )
b C b g | Nada mudou
b g a g | Nada mudou

g g a D C | Eu so queria
C b a D C | voltar no tempo
b b a D | Pra corrigir
C b dO b g | todos os meus erros
g g a D C | Eu so queria
b a D C | estar bem perto
b C b g | de mim mesmo

g g a D C | Eu so queria
b a D | te dizer
C b a D | onde estive
C b C b g | aqueles dias
g g a D C | eu so queria
b a D | te dizer
C b c b g | mas não podia
a g | Porque?
D b | Guerra!
b a C | aaaaa
D b | Guerra!
b C b | aaaaa

Comments