Tsuki no okisa Abertura 14

Tsuki no okisa – Naruto – Nogizaka46

e g b a b
g a b g g g f#
d# e g b a b
g a b g D# D# D#

E D E b
b b b a g
f# g a g a
b b a g g

e b b a b
a b a b a

D D E b
b b b a g
a g a
D D E E b
a g a g

g f# f# f# a a
b g f# e

b a b C C C
C E D C b b b
D C b a
a D# b a b C b

b a b C C C
C E D C b b b
g a b C a
C D C D b

D E F# F#
F# F# F# F#
F# F# F# F#
F# F#

G E E
E E G G
G E
F# D D D
b C b

G E E
E E G G
G E
E F# F# F# F#
G F# E D

C D E D# b b
C D E D# F#
F# G F# E b D
F# E

g b a b
g a b
g g g f#
d# e g b a b
g a b g

D# D# D# E

b D F# F#

Comments